מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

קיבלתי דרישת תשלום מרמ"י עבור דמי היוון/ דמי היתר/ דמי הסכמה וכד' מהו הזמן שניתן לערער על דרישת התשלום מאת רמ"י ?


בהחלטת רשות מקרקעי ישראל מס' 1304, נקבע כי ניתן להגיש השגה ראשונה על שומת רמ"י שהומצאה למשיג עד 60 ימים מן היום שהשומה והמסמכים הנוספים הומצאו לידיו.
החלטה בהשגה תינתן לא יאוחר מתום 45 ימים מן המועד שבו הומצאו כל הראיות הדרושות או מהמועד האחרון שניתן לצדדים להשלים טיעוניהם בכתב, או בתוך 60 ימים מיום סיום הדיון בה, באם התקיים הדיון, לפי המאוחר.